ඔබගේ ගීතය අප වෙත එවන්න

Upload Your Song

  • මෙහිදි ඔබට අප වෙත එවිය හැක්කේ Audio ගීත පමණක් වන අතර Video ගීත එවීම සහ අපගේ Youtube චැනලය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කර ගැනීම සදහා 0772263600 මෙම දුරකථන අංකය අමතන්න.
  • ගීතය එවීම සඳහා ගීතය MP3 ආකාරෙයන් තිබිය යුතුය.
  • Artist Profile නිර්මාණය සදහා ගායන ශිල්පියාගේ ඡායාරෑපයක් අප වෙත එවන්න
  • ගායන ගීල්පියාගේ දුරකථන අංකය සහ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න
  • Upload කිරීමට ප්‍රථමයෙන් සකස් කරගත් MP3 ආකාරයේ ගීතය සහ අවම වශයෙන් ප්‍රචාරණය සඳහා සුදුසු එක් ඡායාරූපයක් හෝ ග්‍රැෆික් නිර්මාණයක් අප වෙත එවන්න.
  • Upload කිරීමෙන් පසුව ගීතය වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් වීම සඳහා කාර්යාලයීය දින 2 ක් උපරිම වශෙයන් ගතවියහැකි අතර එසේ නොවන අවස්ථාවකදී සමාජපාල මාධ්‍ය ඔස්සේ හෝ දුරකථන මගින් අප හා සම්බන්ධ වන්න.

Upload Song